ZASADY ZWIEDZANIA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ GIGABLOK

§ 1

 1. Ścieżka Edukacyjna GIGABLOK zlokalizowana jest na terenie Oczyszczalni Ścieków Gigablok przy ul. Obrońców Westerplatte 130 w Katowicach.
 2. Ścieżka przeznaczona jest do zwiedzania zarówno przez grupy zorganizowane jak i osoby indywidualne.
 3. Dolna granica wieku zwiedzających wynosi 8 lat.
 4. Grupy zwiedzających prowadzą ich opiekunowie:
  1. grupy w wieku od 8 do lat 10 w ilości jeden opiekun na 10 osób,
  2. grupy w wieku od 11 do lat 18 w ilości jeden opiekun na 15 osób.
 5. Grupy zwiedzających ze względu na wymogi bezpieczeństwa mogą liczyć maksymalnie do 25 osób.
 6. Fotografowanie oraz filmowanie podczas zwiedzania jest zabronione.

§ 2

Zwiedzanie ścieżki może odbywać się wyłącznie pod opieką i w obecności wyznaczonego pracownika Oczyszczalni Ścieków Gigablok – przewodnika. Rozpoczyna się projekcją filmu edukacyjnego lub prezentacją przygotowaną w tym celu. Następnie grupa oprowadzana jest przez przewodnika po obiektach oczyszczalni zgodnie z wytyczoną trasą.

§ 3

 1. Ścieżkę zwiedzać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 14.30 oraz w jedną sobotę każdego miesiąca po uprzedniej rezerwacji telefonicznej pod nr tel. 32 78 82 696 bądź mailowej: sciezka@gigablok.pl.
 2. Rezerwacji dokonuje pracownik Oczyszczalni Ścieków Gigablok w porozumieniu z Kierownikiem oczyszczalni lub osobą przez niego wskazaną.
 3. Zwiedzający zobowiązani są do podpisania odpowiedniego Oświadczenia (zał. 1 i zał. 2). Formularze oświadczeń dostępne są na stronie internetowej ścieżki: www.gigablok.pl, w zakładce „Kontakt”. Informacja o powyższym przekazywana jest w trakcie dokonywania rezerwacji.
 4. Podpisane Oświadczenia od zwiedzających odbiera przewodnik przed rozpoczęciem zwiedzania oczyszczalni.
 5. Długość ścieżki wynosi 1.500 m, a jej zwiedzanie średnio zajmuje 1-1,5 godziny.

§ 4

 1. Przed rozpoczęciem zwiedzania oczyszczalni przewodnik zapoznaje zwiedzających z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi na terenie oczyszczalni.
 2. Na terenie wszystkich obiektów oczyszczalni obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 3. Przejścia dozwolone jedynie w wyznaczonych miejscach.
 4. Naruszenie zasad bezpieczeństwa przez kogokolwiek ze zwiedzających upoważnia przewodnika do natychmiastowego przerwania i zakończenia zwiedzania.

§ 5

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Gigablok znajdują się:

 1. urządzenia technologiczne zlokalizowane na różnych poziomach,
 2. urządzenia zasilane prądem elektrycznym i pracujące pod ciśnieniem,
 3. ostre i wystające elementy maszyn i urządzeń,
 4. głębokie zbiorniki i kanały zabezpieczone barierkami ochronnymi lub przykryte kratami.

§ 6

Oczyszczalnia Ścieków Gigablok jest obiektem, na którym występują następujące zagrożenia:

 1. kontakt z materiałem biologicznym, m.in. bakteriami, wirusami i grzybami, w tym chorobotwórczymi, poprzez drogi oddechowe i bezpośredni kontakt przez dotknięcie materiału biologicznego (skratki, piasek, urządzenia technologiczne),
 2. potknięcie, upadek (poruszanie się po różnych poziomach, progi, zbiorniki ścieków),
 3. uderzenie, skaleczenie (wystające elementy maszyn i urządzeń),
 4. awaryjny kontakt z chemikaliami technologicznymi (wapno chlorowane),
 5. wysokie natężenie hałasu.

§ 7

 1. W związku z występującymi zagrożeniami zabrania się zwiedzającym:
  1. dotykania instalacji i urządzeń technologicznych,
  2. wychylania się przez barierki ochronne, przechodzenie przez nie,
  3. chodzenia po kratach kanałów ściekowych,
  4. przebywania w miejscach niedozwolonych,
  5. samowolnego oddalania się od grupy,
  6. biegania po terenie oczyszczalni,
  7. spożywania na terenie oczyszczalni jakichkolwiek pokarmów oraz płynów,
  8. wnoszenia niebezpiecznych substancji i przedmiotów,
  9. palenia papierosów i wzniecania ognia,
  10. wprowadzania zwierząt,
  11. zaśmiecania obiektów.
 2. W trakcie przebywania na terenie oczyszczalni należy stosować się do uwag i poleceń przewodnika lub innych osób pracujących w oczyszczalni.
 3. W razie przypadkowego skaleczenia się lub zadrapania należy niezwłocznie zgłosić to oprowadzającemu celem zdezynfekowania i opatrzenia zranionego miejsca.
 4. Po zakończeniu zwiedzania zobowiązuje się wszystkich zwiedzających do umycia rąk.
Załączniki: